به عشق آنکه که امیدوارم تمام زندگی ام به او گره بخورد